Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedra

Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos „Dietetika ir sveikata 2017: dabartis ir perspektyvos“,
įvykusios Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete 2017 m. kovo 16 d., t e z ė s.

 

Katedros vedėja dr. Ingrida Pumputienė
tel. (8 5)  219 1698, viet. tel. 472
el. p. i.pumputiene@spf.viko.lt
kab. Nr. 114

Administratorė Asta Kielienė
tel. (8 5)  219 1697, viet. tel. 473
el. p. a.kieliene@spf.viko.lt
kab. Nr. 205

 

Katedros kuruojamos studijų programos
„Biomedicininė diagnostika“, valstybinis kodas 653B81001 (įstojusiems 2010 m. ir vėliau);
„Dietetika“, valstybinis kodas 653B41001 (įstojusiems 2010 m. ir vėliau).

Katedros uždaviniai
1. Užtikrinti kuruojamų studijų programų ir dalykų programų kokybę.
2. Rengti ir tobulinti aukštųjų koleginių studijų programų dalykų išplėstines programas.
3. Bendradarbiauti su praktikos bazėmis, tobulinti praktikų programas.
4. Vystyti leidybinę veiklą, rengti ir atnaujinti metodinę mokymo medžiagą bei mokymo priemones, diegti mokslo naujoves.
5. Kurti, įgyvendinti ir koordinuoti podiplominių studijų programas.
6. Konsultuoti studentus, visuomenę, organizuoti baigiamųjų darbų rengimą ir gynimą.
7. Rengti ir vykdyti dėstytojų pedagoginės ir dalykinės kvalifikacijos tobulinimo programas, dalyvauti tarptautinių projektų veikloje.
8. Bendradarbiauti su Lietuvos mokslo ir švietimo institucijomis, darbdavių organizacijomis, kitais socialiniais partneriais. Užmegzti ir palaikyti tarptautinius ryšius su atitinkamomis mokymo institucijomis.
9. Organizuoti ir atlikti katedros veiklos kryptį atitinkančius mokslo taikomuosius tyrimus, skleisti taikomosios mokslinės veiklos rezultatus.

Katedros funkcijos
1. Vertina kolegijos veiklos dokumentus ir procesus.
2. Vysto taikomąją mokslinę veiklą, skleidžia jos rezultatus.
3. Bendradarbiauja su Nacionaline dietetikos federacija, Lietuvos dietologų draugija, Lietuvos medicinos mikrobiologų sąjunga, Vilniaus krašto higienistų ir epidemiologų draugija, Lietuvos Respublikos higienistų ir epidemiologų sąjunga, Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Lietuvos medicininės genetikos draugija, Lietuvos morfologų draugija, Lietuvos imunologų draugija, Vilniaus universitetu.
4. Dalyvauja tarptautinėse ES programose: Mokymosi visą gyvenimą programoje ir jos paprogramėse: Erasmus, Grundtvig (buv. Socrates programa ir jos paprogramės), TEMPUS ir kitose.
5. Nagrinėja praktinio mokymo, baigiamųjų darbų kokybės gerinimo, studentų savarankiško darbo organizavimo ir vertinimo klausimus.
6. Dalyvauja kolegijos ir fakulteto veikloje, rengia ir įgyvendina podiplominių studijų programas, organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus, konsultuoja studentus ir visuomenę.

Katedros dėstytojai
Lektorė Gertruda Babravičienė**, el. p. g.babraviciene@gmail.com
dėstomi dalykai: dietetika; dietos koregavimas; maitinimosi priežiūra

Lektorė Julija Bogdanovičienė, el. p. j.bogdanoviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: klinikinė biochemija; klinikiniai biocheminiai tyrimai; toksikologiniai tyrimai; toksikologija; biochemija;  klinikiniai laboratoriniai ir biocheminiai tyrimai

Lektorė Irena Čepauskienė, el. p. i.cepauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: ugdymo pagrindai; edukologijos pagrindai

Docentė dr. Jūratė Graželytė, el. p. j.grazelyte@spf.viko.lt; labajura@gmail.com
dėstomi dalykai: klinikinė patologija; bendroji patologija; patologija; odos ligos; estetinės chirurgijos pagrindai; klinikiniai laboratoriniai tyrimai; aplinkos sveikata

Docentė dr. Žymantė Jankauskienė, el. p. z.jankauskiene@viko.lt
dėstomi dalykai: teisės ir administravimo pagrindai; vadyba ir rinkodara; teisės ir vadybos pagrindai; vadybos pagrindai; administravimo ir vadybos pagrindai

Lektorė Danutė Kazlauskienė, el. p. d.kazlauskiene@spf.viko.lt, dana7556@gmail.com
dėstomi dalykai: mikrobiologija; mikrobiologiniai tyrimai; mikrobiologija ir epidemiologija

Docentė dr. Erika Kubilienė, el. p. e.kubiliene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: maisto chemija; maisto sauga; chemija; kosmetinė chemija ir medžiagotyra

Docentė dr. Aida Laurinavičienė*, el. p. aida.laurinaviciene@vpc.lt
dėstomi dalykai: citologija; histologija ir histologinė technika

Lektorė Anfisa Nebudrova, el. p. podiplominis.sk@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: aplinkos cheminiai tyrimai;  maisto sauga

Docentė dr. Ingrida Pumputienė, katedros vedėja, el. p. i.pumputiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: imunologiniai tyrimai; molekuliniai biologiniai tyrimai; alergologija; anatomija; fiziologija; anatomija ir fiziologija; imunologija

Docentė dr. Zita Sabaliauskienė*, el. p. z.sabaliauskiene@gmail.com
dėstomi dalykai: bendrieji klinikiniai laboratoriniai tyrimai; hematologiniai tyrimai

Lektorė Olia Sabonienė, el. p. o.saboniene@spf.viko.lt, o.saboniene@yahoo.com
dėstomi dalykai: anatomija; fiziologija; citologija; histologija ir histologinė technika; genetika; žmogaus genetiniai tyrimai; citologija ir genetika

Asistentė Akvilė Sutkaitytė, el. p. asutkaityte@yahoo.com
dėstomi dalykai: dietetika; dietos koregavimas; maitinimosi priežiūra

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė
** – nėštumo ir gimdymo/vaiko priežiūros atostogose