Reabilitacijos katedra


Katedros vedėja dr. Milda Žukauskienė
Mob 8 649  06 986
Viet. tel. 462
El. paštas  m.zukauskiene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 305

Administratorė Saulė Bertašienė
Mob. 8 649  06 979
Viet. tel. 476
El. paštas  s.statkeviciene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 316

 

Katedros kuruojamos studijų programos
„Kineziterapija“, valstybinis kodas 6531GX017 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B30002);
„Ergoterapija“, valstybinis kodas 6531GX015 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B30001).

Katedros uždaviniai
1. Laiduoti kineziterapijos ir ergoterapijos koleginių studijų programų kokybę.
2. Skleisti katedros mokslo taikomosios veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias.
3. Ugdyti būsimųjų kineziterapeutų ir ergoterapeutų profesinius bei bendruosius gebėjimus.
4. Teikti siūlymus dėl kineziterapijos ir ergoterapijos studijų programų pakeitimų.

Katedros funkcijos
1. Planuoja ir analizuoja savo veiklą pagal katedros posėdyje priimtą ir fakulteto prodekano patvirtintą katedros veiklos planą.
2. Rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus studijų programoms tobulinti.
3. Rengia dalykų egzaminų, tarpinių studentų atsiskaitymų ir savarankiško darbo užduotis.
4. Katedros dėstytojų siūlymu suderina dėstomų dalykų vertinimo struktūrą, apibrėžia konkretaus dalyko tarpinių atsiskaitymų kiekį, jiems ir galutiniam atsiskaitymui suteikiamus svertinius koeficientus pagal studijų programą.
5. Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
6. Organizuoja kineziterapijos ir ergoterapijos koleginių studijų programų baigiamąjį etapą:
6.1. sudaro ir įgyvendina baigiamųjų darbų tvarką bei grafikus;
6.2. suderina baigiamųjų darbų temas;
6.3. siūlo baigiamųjų darbų vadovų, recenzentų ir kvalifikavimo komisijos narių kandidatūras fakulteto dekanui ar kolegijos direktoriui.
7. Tiria kineziterapeutų ir ergoterapeutų paklausą.
8. Planuoja ir organizuoja reabilitacijos studijų krypties mokslo ir mokomosios literatūros leidybą pagal leidybos veiklos organizavimo nuostatus.
9. Teikia paraiškas dalykinei literatūrai įsigyti.
10. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant.
11. Organizuoja ir atlieka mokslo taikomuosius tyrimus.
12. Planuoja ir analizuoja dėstytojų kvalifikacinį tobulėjimą.
13. Rengia katedros dėstytojų pedagoginio darbo tarifikacijos projektą.
14. Siūlo Akademinei tarybai kandidatus eiti docento bei lektoriaus pareigas.
15. Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo institucijomis, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, specialistų organizacijomis, draugijomis bei kitomis institucijomis.
16. Teikia kolegijos vadovybei projektus bendradarbiavimo sutartims sudaryti.
17. Analizuoja ir tobulina praktinio mokymo efektyvumą.
18. Organizuoja reabilitacijos studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
19. Dalyvauja Europos Sąjungos mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių specialistų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis švietimo institucijomis bei socialiniais partneriais kitose šalyse.
20. Teikia siūlymus fakulteto dekanui studijų programų materialiosioms sąlygoms tobulinti.

Katedros dėstytojų veikla
1. bendradarbiauja su Lietuvos kineziterapeutų draugija, Vilniaus universitetu, Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, kitų Lietuvos ir užsienio universitetų bei kolegijų dėstytojais, praktikos bazių atstovais, įvairių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais;
2. dalyvauja ES tarptautinių mainų ir kituose tarptautiniuose projektuose;
3. dirba metodinį darbą: rengia studijų bei dėstomų dalykų programas, tobulina ir adaptuoja paskaitų konspektus, laboratorinių ir praktinių darbų aprašymus, ruošia dalomąją medžiagą.

Katedros dėstytojai
Lektorė Rasa Barčytė*, el. p. r.barcyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji ergoterapija; klausos, regos sutrikimai ir žmogaus veiklos; aplinkos pritaikymas; priemonės lengvinančios žmogaus veiklų atlikimą

Kristina Bliūdžiuvienė* , el. p. k.bliudziuviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziologija, biomechanika

Lektorius Tomas Juraitis, el. p. t.juraitis@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: prevencinė kineziterapija ir sveikatos mokymas; kineziterapija bendruomenei ir sveikatos mokymas; reabilitacijos pagrindai ir bioetika; neurologinė kineziterapija; kineziologinio teipavimo pagrindai (lpd); techninės pagalbos priemonės (lpd)

Lektorė Ramunė Komžienė, el. p. r.komziene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: mityba ir fizinis aktyvumas; moters sveikata ir kineziterapija; vidaus ligų kineziterapija; fizinė medicina ir reabilitacija; mityba ir fizinis aktyvumas (lpd)

Lektorius Jonas Laurinatis*, el. p. j.laurinaitis@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: aplinkos pritaikymas; psichikos sveikatos sutrikimai (lpd)

Lektorė Rasa Marinskienė, el. p. r.marinskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji patologija; bendroji ir klinikinė patologija; farmakologija; patologinė anatomija ir fiziologija

Lektorė Asta Markauskienė, el. p. a.markauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziterapijos metodikos; chirurginė kineziterapija; traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija; fizinių ypatybių lavinimas (lpd)

Lektorius Tadeuš Polionis*, el. p. t.polionis@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: senų ir pagyvenusių žmonių, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija; ergoterapijos modeliai; psichikos sveikatos sutrikimai ir žmogaus veiklos

Docentė dr. Laimutė Samsonienė*, el. p. l.samsoniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: negalių žmonių fizinės veiklos ir dalyvavimas (lpd); negalia ir socialinė gerovė (lpd)

Lektorė Marina Smelevič, el. p. m.smelevic@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: masažo technikos; masažas (lpd); vaikų masažas (lpd); klasikinis masažas (lpd)

Lektorė Vida Stankevičienė, el. p. v.stankeviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: taikomieji tyrimai (ir statistika); taikomųjų tyrimų metodologija; taikomųjų tyrimų metodologija (ir statistika)

Lektorė Vaiva Strukčinskaitė*, el. p. v.strukcinskaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: pediatrinė kineziterapija

Lektorė Lina Štaupienė, el. p. l.staupiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichologija; konfliktų ir streso valdymas (lpd)

Lektorė Jurgita Tuitaitė, el. p. j.tuitaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: neurologinė ergoterapija; nervų sistemos ligos ir žmogaus veiklos; užimtumo terapija; priemonės lengvinančios žmogaus veiklų atlikimą

Lektorė Gintarė Vaitkienė*, el. p. g.vaitkiene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: reabilitacija

Lektorė Jurgita Veliulytė*, el. p j.veliulyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija ir fiziologija; (kineziterapija bendruomenei) ir sveikatos mokymas

Docentė dr. Milda Žukauskienė, katedros vedėja, el. p. m.zukauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziterapinis ištyrimas; funkcinės būklės ištyrimas

Lektorė Kristina Žukienė**, el. p. k.zukiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: fizioterapija; kineziologija, biomechanika; kineziologija; kineziterapijos metodikos; kineziterapija pagyvenusiems ir senyvo amžiaus žmonėms

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė
** – vaiko priežiūros atostogose
lpd – laisvai pasirenkamas dalykas