Reabilitacijos katedra


Katedros vedėja dr. Milda Žukauskienė
tel. (8 5)  219 1696, viet. tel. 462
el. p. m.zukauskiene@spf.viko.lt
kab. Nr. 305

Administratorė Saulė Statkevičienė
tel. (8 5)  219 1696, viet. tel. 476
el. p. s.statkeviciene@spf.viko.lt
kab. Nr. 316

 

Katedros kuruojamos studijų programos
„Kineziterapija“, valstybinis kodas 653B30002 (įstojusiems 2010 m. ir vėliau);
„Ergoterapija“, valstybinis kodas 653B30001 (įstojusiems 2010 m. ir vėliau).

Katedros uždaviniai
1. Laiduoti kineziterapijos ir ergoterapijos koleginių studijų programų kokybę.
2. Skleisti katedros mokslo taikomosios veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias.
3. Ugdyti būsimųjų kineziterapeutų ir ergoterapeutų profesinius bei bendruosius gebėjimus.
4. Teikti siūlymus dėl kineziterapijos ir ergoterapijos studijų programų pakeitimų.

Katedros funkcijos
1. Planuoja ir analizuoja savo veiklą pagal katedros posėdyje priimtą ir fakulteto prodekano patvirtintą katedros veiklos planą.
2. Rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus studijų programoms tobulinti.
3. Rengia dalykų egzaminų, tarpinių studentų atsiskaitymų ir savarankiško darbo užduotis.
4. Katedros dėstytojų siūlymu suderina dėstomų dalykų vertinimo struktūrą, apibrėžia konkretaus dalyko tarpinių atsiskaitymų kiekį, jiems ir galutiniam atsiskaitymui suteikiamus svertinius koeficientus pagal studijų programą.
5. Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
6. Organizuoja kineziterapijos ir ergoterapijos koleginių studijų programų baigiamąjį etapą:
6.1. sudaro ir įgyvendina baigiamųjų darbų tvarką bei grafikus;
6.2. suderina baigiamųjų darbų temas;
6.3. siūlo baigiamųjų darbų vadovų, recenzentų ir kvalifikavimo komisijos narių kandidatūras fakulteto dekanui ar kolegijos direktoriui.
7. Tiria kineziterapeutų ir ergoterapeutų paklausą.
8. Planuoja ir organizuoja reabilitacijos studijų krypties mokslo ir mokomosios literatūros leidybą pagal leidybos veiklos organizavimo nuostatus.
9. Teikia paraiškas dalykinei literatūrai įsigyti.
10. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant.
11. Organizuoja ir atlieka mokslo taikomuosius tyrimus.
12. Planuoja ir analizuoja dėstytojų kvalifikacinį tobulėjimą.
13. Rengia katedros dėstytojų pedagoginio darbo tarifikacijos projektą.
14. Siūlo Akademinei tarybai kandidatus eiti docento bei lektoriaus pareigas.
15. Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo institucijomis, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, specialistų organizacijomis, draugijomis bei kitomis institucijomis.
16. Teikia kolegijos vadovybei projektus bendradarbiavimo sutartims sudaryti.
17. Analizuoja ir tobulina praktinio mokymo efektyvumą.
18. Organizuoja reabilitacijos studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
19. Dalyvauja Europos Sąjungos mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių specialistų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis švietimo institucijomis bei socialiniais partneriais kitose šalyse.
20. Teikia siūlymus fakulteto dekanui studijų programų materialiosioms sąlygoms tobulinti.

Katedros dėstytojų veikla
1. bendradarbiauja su Lietuvos kineziterapeutų draugija, Vilniaus universitetu, Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, kitų Lietuvos ir užsienio universitetų bei kolegijų dėstytojais, praktikos bazių atstovais, įvairių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais;
2. dalyvauja ES tarptautinių mainų ir kituose tarptautiniuose projektuose;
3. dirba metodinį darbą: rengia studijų bei dėstomų dalykų programas, tobulina ir adaptuoja paskaitų konspektus, laboratorinių ir praktinių darbų aprašymus, ruošia dalomąją medžiagą.

Katedros dėstytojai
Lektorė Rasa Barčytė*, el. p. rasa.barcyte@santa.lt
dėstomi dalykai: bendroji ergoterapija; klausos ir regos negalią turinčiųjų ergoterapija

Lektorius Tomas Juraitis, el. p. jurtom@gmail.com
dėstomas dalykas: neurologinė kineziterapija

Lektorė Vida Kojalienė, el. p. vida.kojaliene@gmail.com
dėstomas dalykas: teisės pagrindai

Lektorė Ramunė Komžienė, el. p. ramunekomziene@yahoo.com
dėstomi dalykai: fizinė medicina ir reabilitacija; akušerinė, ginekologinė, pediatrinė kineziterapija; vidaus ligų kineziterapija; maitinimasis ir fizinis aktyvumas

Lektorė Rasa Marinskienė, el. p. rasamarinsk@yahoo.com
dėstomi dalykai: bendroji patologija; farmakologija; bendroji anatomija ir fiziologija

Lektorė Asta Markauskienė, el. p. aistirix@yahoo.com
dėstomi dalykai: chirurginė, traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija, gydomieji pratimai; ergonomika; fizinė medicina ir reabilitacija; fizinių ypatybių lavinimas

Lektorius Tadeuš Polionis*, el. p. t.polionis@gmail.com
dėstomas dalykas: psichikos sveikatos ergoterapija

Lektorius Tadas Puzara*, el. p. t.puzara@spf.viko.lt; puzara@gmail.com
dėstomas dalykas: sporto kineziterapija

Lektorė Gintarė Skučaitė*, el. p. g.skucaite@spf.viko.lt; ergoterapeute@gmail.com
dėstomas dalykas: pediatrinė ergoterapija

Lektorė Marina Smelevič, el. p. m.smelevic@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: masažas

Lektorė Vida Stankevičienė, el. p. v.stankeviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: taikomųjų tyrimų metodologija; taikomieji tyrimai ir statistika

Lektorė Lina Štaupienė, el. p. linastaupiene@gmail.com
dėstomas dalykas: psichologija

Lektorė Jurgita Tuitaitė, el. p. jtuitaite@yahoo.com
dėstomi dalykai: užimtumo terapija; profesinė reabilitacija ir ergoterapija; traumatologinė ir ortopedinė ergoterapija; neurologinė ir psichikos sveikatos ergoterapija

Lektorė Gintarė Vaitkienė*, el. p. gintavait@gmail.com
dėstomas dalykas: ergonomika

Docentė dr. Milda Žukauskienė, katedros vedėja, el. p. m.zukauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziterapinis ištyrimas; fizinė medicina ir reabilitacija

Lektorė Kristina Žukienė, el. p. k.zukiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: fizinė medicina ir reabilitacija; kineziterapijos metodikos; kineziologija, biomechanika ir judesių valdymas; kineziologija

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė