Reabilitacijos katedra


Katedros vedėja dr. Milda Žukauskienė
Mob 8 649  06 986
Viet. tel. 462
El. paštas  m.zukauskiene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 305

Administratorė Saulė Bertašienė
Mob. 8 649  06 979
Viet. tel. 476
El. paštas  s.bertasiene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 316

Katedros kuruojamos studijų programos
„Kineziterapija“, valstybinis kodas 6531GX017 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B30002);
„Ergoterapija“, valstybinis kodas 6531GX015 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B30001).

Katedros uždaviniai
1. Laiduoti „Kineziterapijos“ ir „Ergoterapijos“ koleginių studijų programų kokybę.
2. Skleisti katedros mokslo taikomosios veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias.
3. Ugdyti būsimųjų kineziterapeutų ir ergoterapeutų profesinius bei bendruosius gebėjimus.
4. Teikti siūlymus dėl „Kineziterapijos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programų pakeitimų.

Katedros funkcijos
1. Planuoja ir analizuoja savo veiklą pagal katedros posėdyje priimtą ir fakulteto prodekano patvirtintą katedros veiklos planą.
2. Rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus studijų programoms tobulinti.
3. Rengia dalykų egzaminų, tarpinių studentų atsiskaitymų ir savarankiško darbo užduotis.
4. Katedros dėstytojų siūlymu suderina dėstomų dalykų vertinimo struktūrą, apibrėžia konkretaus dalyko tarpinių atsiskaitymų kiekį, jiems ir galutiniam atsiskaitymui suteikiamus svertinius koeficientus pagal studijų programą.
5. Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
6. Organizuoja „Kineziterapijos“ ir „Ergoterapijos“ koleginių studijų programų baigiamąjį etapą:
6.1. sudaro ir vykdo baigiamųjų darbų rengimo etapų planą;
6.2. suderina baigiamųjų darbų temas;
6.3. siūlo baigiamųjų darbų vadovų, recenzentų ir baigiamųjų darbų gynimo komisijų narių kandidatūras fakulteto dekanui ar kolegijos direktoriui.
7. Tiria kineziterapeutų ir ergoterapeutų paklausą.
8. Planuoja ir organizuoja reabilitacijos studijų krypties mokslo ir mokomosios literatūros leidybą pagal leidybos veiklos organizavimo nuostatus.
9. Teikia paraiškas dalykinei literatūrai įsigyti.
10. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant.
11. Organizuoja ir atlieka mokslo taikomuosius tyrimus.
12. Planuoja ir analizuoja dėstytojų kvalifikacinį tobulėjimą.
13. Rengia katedros dėstytojų pedagoginio darbo tarifikacijos projektą.
14. Siūlo Akademinei tarybai kandidatus eiti docento bei lektoriaus pareigas.
15. Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo institucijomis, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, specialistų organizacijomis, draugijomis bei kitomis institucijomis.
16. Teikia kolegijos vadovybei projektus bendradarbiavimo sutartims sudaryti.
17. Analizuoja ir tobulina praktinio mokymo efektyvumą.
18. Organizuoja reabilitacijos studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
19. Dalyvauja Europos Sąjungos mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių specialistų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis švietimo institucijomis bei socialiniais partneriais kitose šalyse.
20. Teikia siūlymus fakulteto dekanui studijų programų materialiosioms sąlygoms tobulinti.

Katedros dėstytojų veikla
1. Bendradarbiauja su Lietuvos kineziterapeutų draugija, Vilniaus universitetu, Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, kitų Lietuvos ir užsienio universitetų bei kolegijų dėstytojais, praktikos bazių atstovais, įvairių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais.
2. Dalyvauja ES tarptautinių mainų ir kituose tarptautiniuose projektuose.
3. Dirba metodinį darbą: rengia studijų bei dėstomų dalykų programas, tobulina ir adaptuoja paskaitų konspektus, laboratorinių ir praktinių darbų aprašymus, ruošia dalomąją medžiagą.

Katedros dėstytojai

Lektorė Rasa Barčytė*, el. p. r.barcyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: ergoterapija bendruomenėje; aplinkos pritaikymas; bendroji ergoterapija; klausos, regos sutrikimai ir žmogaus veiklos

Lektorė Vida Bartašiūnienė*, el. p. v.bartasiuniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija; anatomija ir fiziologija; fiziologija

Lektorė Kristina Bliūdžiuvienė* , el. p. k.bliudziuviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziologija; reabilitacija

Lektorius Tomas Juraitis, el. p. t.juraitis@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: prevencinė kineziterapija ir sveikatos mokymas; bendruomenės ir sporto kineziterapija; reabilitacijos pagrindai ir bioetika; neurologinė kineziterapija; kineziologinio teipavimo pagrindai (lpd); techninės pagalbos priemonės (lpd)

Lektorė Ramunė Komžienė, el. p. r.komziene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: mityba ir fizinis aktyvumas; moters sveikata ir kineziterapija; vidaus ligų kineziterapija; fizinė medicina ir reabilitacija

Lektorius Jonas Laurinatis*, el. p. j.laurinaitis@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: aplinkos pritaikymas; psichikos sveikatos sutrikimai (lpd)

Lektorė Dovilė Liubinienė, el. p. d.liubiniene@viko.lt
dėstomi dalykai: prevencinė kineziterapija ir sveikatos mokymas; mokymo metodai ergoterapjoje; ugdymo pagrindai

Lektorė Rasa Marinskienė, el. p. r.marinskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji patologija; bendroji ir klinikinė patologija; farmakologija; patologinė anatomija ir fiziologija

Lektorė Asta Markauskienė, el. p. a.markauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziterapijos metodikos; chirurginė kineziterapija; traumatologinė ir ortopedinė kineziterapija; atramos ir judėjimo sistemos ligos ir žmogaus veiklos; darbinės veiklos ir ergonomika; fizinių ypatybių lavinimas (lpd)

Lektorė Juventa Mudėnienė*, el. p. j.mudeniene@pdf.viko.lt
dėstomas dalykas: vaikų, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija

Lektorė Rūta Oršauskaitė*, el. p. r.orsauskaite@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: priemonės lengvinančios veiklų atlikimą

Asistentė Giedrė Pociūnaitė*, el. p. g.pociunaite@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: atramos ir judėjimo sistemos ligos ir žmogaus veiklos

Lektorius Tadeuš Polionis*, el. p. t.polionis@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: senų ir pagyvenusių žmonių, turinčių veiklos sutrikimų, ergoterapija; ergoterapijos modeliai; psichikos sveikatos sutrikimai ir žmogaus veiklos; darbinės veiklos ir ergonomika

Lektorius Tadas Puzara*, el. p. t.puzara@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziterapijos paslaugų verslas ir administravimas; bendruomenės ir sporto kineziterapija; sveikatos priežiūros paslaugų verslas ir administravimas (lpd); vadovavimo ir lyderystės principai sveikatos priežiūros sektoriuje (lpd)

Docentė dr. Laimutė Samsonienė*, el. p. l.samsoniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: užimtumo terapija; negalių žmonių fizinės veiklos ir dalyvavimas (lpd); negalia ir socialinė gerovė (lpd)

Lektorė Marina Smelevič, el. p. m.smelevic@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: manualinės technikos; masažas; masažas (lpd); vaikų masažas (lpd)

Lektorė Vida Stankevičienė, el. p. v.stankeviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: taikomieji tyrimai (ir statistika); taikomųjų tyrimų metodologija; taikomųjų tyrimų metodologija (ir statistika)

Lektorė Vaiva Selevičienė*, el. p. v.strukcinskaite@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: pediatrinė kineziterapija

Lektorė Lina Štaupienė, el. p. l.staupiene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: psichologija

Lektorė Jurgita Veliulytė*, el. p. j.veliulyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija ir fiziologija; design thinking/mąstymo modeliavimas

Docentė dr. Milda Žukauskienė, katedros vedėja, el. p. m.zukauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kineziterapinis ištyrimas; funkcinės būklės ištyrimas

Docentė dr. Aušra Adomavičienė*, lektorė, el. p. a.adomaviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: nervų sistemos ligos ir žmogaus veiklos

Lektorė Kristina Žukienė, el. p. k.zukiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: manualinės technikos; fizioterapija; kineziologija, biomechanika; kineziterapijos metodikos; kineziterapija pagyvenusiems ir senyvo amžiaus žmonėms

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė
lpd – laisvai pasirenkamas dalykas